Home   Over Basisschool de Heydonck   Visie van onze school

Visie van onze school

In overleg met ouders en personeelsleden is de volgende visietekst vastgesteld. De komende jaren willen we deze visie vertalen naar concrete doelstellingen.

Op de Heydonck mag je iemand zijn en worden!

De Heydonck is een school waar de cognitieve ontwikkeling van kinderen en de sociaal-emotionele ontwikkeling net zo belangrijk zijn. Binnen een heldere structuur met rust en regelmaat creëren we voor kinderen een prettig schoolklimaat, zodat zij graag naar school komen en zich kunnen ontwikkelen binnen hun mogelijkheden. Onze school is een centrum in de wijk, waar ouders welkom zijn en zich betrokken voelen bij de school.”

1. Onze school is een katholieke school waar we kinderen leren omgaan met hun eigen identiteit en de verschillen om hen heen. Iedereen is anders en mag anders zijn; we maken geen verschil tussen mensen naar hun afkomst, hun cultuur of geloofsovertuiging. Levensbeschouwelijke vorming op onze school betekent dat we kinderen vanuit hun eigen identiteit leren omgaan met deze verschillen. Onze kinderen hebben respect voor waarden en normen van anderen, respect voor de natuur en respect voor materialen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Als het toch gebeurt, grijpen we meteen in.

2. Kinderen leven in een snel veranderende maatschappij. Onze school volgt de ontwikkelingen van onze maatschappij positief kritisch en we maken binnen ons onderwijs en de opvoeding van kinderen hierin een bewuste keuze. De buurt waarin onze school staat is de meest nabije omgeving; een omgeving waarvoor we onze school zo breed mogelijk openstellen. Binnen ons schoolgebouw vinden ouders en leerkrachten antwoorden op vragen over onderwijs en opvoeding van kinderen. We streven ernaar de benodigde zorg voor leerlingen zoveel mogelijk in onze school een plek te laten krijgen.
Kinderen maken steeds vaker gebruik van voor-, tussen- en naschoolse opvang. We streven naar een vergaande samenwerking met de kinderdagverblijven bij onze school, waardoor onderwijs en opvang goed op elkaar zijn afgestemd. Instellingen en verenigingen, die onderwijs en opvang binnen onze school ondersteunen, willen we tevens betrekken bij onze school.

3. We werken binnen onze school in alle groepen volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs. We bieden betekenisvolle leercontexten aan, waarbinnen we duidelijke doelen nastreven. De betrokkenheid van de kinderen is groot bij hetgeen zij leren en de leerkracht heeft hierin een bemiddelende rol.
Kinderen leren veel van en met elkaar en ons onderwijs is hierop ingericht. We maken hierbij gebruik van coöperatieve werkvormen.
Het nieuwsgierig zijn van kinderen, het emotioneel vrij zijn en het zelfvertrouwen hebben zijn belangrijke componenten bij het leren, evenals zelfstandigheid, keuzemogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid.

4. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen neemt een belangrijke plaats in op onze school. Kinderen leren zelfstandig te werken, weerbaar te zijn, samen te werken, te plannen en te reflecteren.
De cognitieve ontwikkeling van kinderen, het opdoen van kennis en vaardigheden, neemt een net zo belangrijke plaats in. Sociaal-emotionele ontwikkeling en cognitieve ontwikkeling zijn even grote pijlers in ons aanbod.
De culturele en expressieve ontwikkeling van kinderen neemt een bijzondere en herkenbare plaats in binnen ons onderwijs.

5. We hebben de overtuiging dat leren het beste kan plaatsvinden in een veilige leeromgeving; we hechten veel waarde aan rust en structuur. Het is een voorwaarde voor een prettige sfeer en werkklimaat op onze school. De afspraken hoe we werken zijn voor iedereen duidelijk.
Het plezier in school is de belangrijkste voorwaarde om te komen tot leren. Als het kind graag naar school komt en emotioneel vrij is, hebben we hoge verwachtingen van de prestaties van het kind. We stellen, uitgaande van de mogelijkheden van elk kind, hoge, haalbare doelen aan de leerprestaties zowel op cognitief als sociaal-emotioneel terrein. We hebben hierbij veel aandacht voor hoe kinderen leren en we helpen kinderen eigen leerstijlen te ontwikkelen.

6. Onze school is voor ouders laagdrempelig. Ouders zijn voor ons een belangrijke partner bij de ontwikkeling van hun kind en de ontwikkeling van onze school. Zij leveren waardevolle informatie die hieraan bijdraagt.

 

poster-leerlingen   poster-leerkrachten def 2