Home   Over Basisschool de Heydonck

Over Basisschool de Heydonck

Basisschool de Heydonck

Onze school heeft twee locaties die onderwijskundig een eenheid vormen, Heydonck Naastenbest en Heydonck Heuveleind. Op beide locaties hebben we een volledig onderwijsaanbod in alle leerjaren en de meeste activiteiten worden op de gebouwen apart geregeld. Heydonck Heuveleind gaat met ingang van schooljaar 2016/2017 verhuizen naar Paardenhei 7.

Onze school is een katholieke school waar we kinderen leren omgaan met hun eigen identiteit en de verschillen om hen heen. Iedereen is anders en mag anders zijn; we maken geen verschil tussen mensen naar hun afkomst, hun cultuur of geloofsovertuiging. Levensbeschouwelijke vorming op onze school betekent dat we kinderen vanuit hun eigen identiteit leren omgaan met deze verschillen. Onze kinderen hebben respect voor waarden en normen van anderen. We zijn alert op discriminatie en pesten en werken vooral aan het voorkomen hiervan. Als het toch gebeurt, grijpen we meteen in.

Ontwikkelingen van onze maatschappij

Kinderen leven in een snel veranderende maatschappij. Onze school volgt de ontwikkelingen van onze maatschappij en we willen het onderwijs en de opvoeding aan kinderen hierop afstemmen. De buurt waarin onze school staat is de meest nabije omgeving; een omgeving waarvoor we onze school zo breed mogelijk openstellen. Binnen ons schoolgebouw vinden ouders en leerkrachten antwoorden op vragen over onderwijs en opvoeding van kinderen.