Home   Oudervereniging   Medezeggenschapsraad   Notulen MR   Notulen MR 11-12-2012

Notulen MR 11-12-2012

Notulen MR vergadering

 

Aan:       Leden MR de Heydonck
Datum:  11 december 2012
Locatie:  Heydonck Heuveleind
Tijd:        20.00 uur – 22.00 uur

Aanwezig: Eric, Esther, Monique, Nico, Nicole, Paul, Samad, Sharon, Theo, Ton

Welkom

Bespreken verslag 06-11-2012 Het verslag van 06-11-2012 is akkoord.

Overleg met directie Zie punten hieronder.

 Ingezonden punten: Schoolplan Directie : het kruisjesformulier is toegevoegd. Tevens is het stuk met betrekking tot het volgen van leerlingen toegevoegd (NSCCT). Oudergeleding : dat betekent dat ouders inzage hebben in het schoolplan. Directie : ja, klopt. Directie : op pagina 22 is toegevoegd “bij kinderen die al op school zitten en meer extra zorg nodig hebben, wordt de extra zorg bepaald door middel van het kruisjesformulier”. Directie : de MR dient instemming te verlenen aan het schoolplan. Het schoolplan ligt ter inzage bij de directie. De MR dient het betreffende formulier te tekenen en ontvangt dan 1 exemplaar.

Leerlingvolgsysteem (Parnassys) Directie : Parnassys is op de studiedag van 14-11-2012 vermeld. In de teamvergadering van 11-12-2012 is het onderwerp verkend. We zijn er zelf nog niet zo ver mee. Op dit moment leggen wij de methodegebonden toetsen er nog niet in vast, dus het is nog te vroeg om de ouders er inzicht in te geven. Over het algemeen stond het team er niet negatief tegenover om in de toekomst ouders meer inzicht te geven. Oudergeleding : inzicht is fijn in verband met het feit dat het eerste rapport pas eind januari komt. Directie : het enige dat uit Parnassys blijkt zijn de cijfers. Het welbevinden en de creativiteit is ook belangrijk en dat komt niet in Parnassys terug. Het is zeker iets voor de toekomst, voor nu is het een stap te ver. Wij als team pakken het wel op voor de toekomst. Oudergeleding : nu is er 2 keer een rapport, dit was 3 keer, waarom is dit veranderd? Directie: dit komt omdat er twee keer getoetst wordt in verband met deCITO. Oudergeleding : bij problemen dien je als ouder aan de bel te trekken. Oudergeleding : daar ben ik het mee eens, waarbij je bij een rapport het geheel bespreekt en als je een probleem gaat bespreken, wordt er snel op dat probleem gefocust, terwijl er misschien wel veel meer aan de achterkant aan de hand is. Lerarengeleding : vaak is het een gewenning om 3 rapporten te krijgen, het meest voorkomende is 2 rapporten. Oudergeleding : wanneer komt er inzicht in het nieuwe Parnassys?| Directie : we willen het eerst als team eerst 2 jaar zelf gebruiken en dan ondertussen kijken of dit het middel is om de ouders meer informatie mee te kunnen geven. Directie : het is een eerste verkenning, nuances zijn belangrijk. Het cognitieve deel is belangrijk, maar daarnaast vinden wij het andere deel ook heel belangrijk. Oudergeleding : kan de Zevensprong hierbij misschien helpen? Oudergeleding : wanneer nemen jullie contact op met de Zevensprong met betrekking tot Parnassys? Directie: dat gaat dit schooljaar 2012-2013 gebeuren. Directie : in het schoolplan staat sowieso een actiepunt om het rapport in 2013-2014 te evalueren, hierin kunnen we Parnassys meenemen. Directie : Parnassys is een nieuw systeem en het bevalt goed. Directie : de kleuters dienen er ook in meegenomen te worden, we dienen goed te kijken hoe we dit om kunnen zetten. Oudergeleding : het is een goed punt in de communicatie naar ouders. Directie : dit schooljaar verkennen we, in samenwerking met de Klimboom en de Zevensprong. Directie : de weg naar de leerkracht dient sowieso open te staan en andersom. Je mag niet voor verrassingen komen te staan. Conclusie : het is nu nog te vroeg om Parnassys op dit moment voor de ouders ‘openbaar te maken’, omdat het systeem door de leerkrachten nog niet voldoende is ingevoerd/ingevuld.

Foto’s leerkrachten etc. op website Oudergeleding : ik mis de foto’s van de leerkrachten, intern begeleiders, etc. op de website. Directie : er is besloten om geen foto’s meer te plaatsen op de website. De foto’s zijn op het moment ook niet aanwezig. Eventueel kunnen we dit meenemen voor 2013-2014 als de schoolfotograaf weer op school is. Een teamfoto is er wel, die zouden we kunnen plaatsen. Directie : ik hoor wel van meer ouders dat ze de foto’s missen op de website. Lerarengeleding : ik denk ook dat foto’s op de website een goede zaak is. Directie : het is ook fijn voor bezoekers van de school, zodat ze kunnen kijken wie ze op school gaan ontmoeten (bijvoorbeeld bij projecten mensen van andere scholen die komen kijken). Directie : ik ben het er mee eens, dan vanaf september 2013. Lerarengeleding : ik denk dat er geen stagiaires op dienen te staan. Directie : van stagiaires kunnen we misschien een CV op de deur van de klas hangen en/of op de website plaatsen. Directie : goede tip, die neem ik mee.

Begroting MR 2013

Oudergeleding : ik geef de begroting aan de MR, indien deze akkoord wordt bevonden, dien ik ‘m in bij de directie. Directie : wat bedoel je met de begroting, scholingskosten? Je dient te voorkomen dat je het geld opmaakt, omdat je het geld nog hebt staan. Het is geen apart potje meer voor de MR. Het geld voor de MR komt uit het algemene potje van school. Graag zou ik wat meer specificatie zien van deze begroting. Oudergeleding : de begroting heeft er altijd zo uitgezien, inclusief de bedragen. Dit was naar aanleiding van de bezwaren bij de Oudervereniging in verband met het etentje. Oudergeleding : we gaan hier op verder in het deel zonder de directie. Directie : kijk zeker in het kader van de gegeven informatie nog eens naar de begroting van de MR. Oudergeleding : dat doen we zodadelijk, zonder de directie. Lerarengeleding : we dienen een nieuwe opzet te maken en niet te blijven hangen in de oude methode van het opstellen van de MR-begroting.

Communicatie invoering continu-rooster De MR communiceert nog dat de gedetailleerde uitwerking mist en dat er daarom geen instemming is verleend.

Communicatie ouders met MR Oudergeleding : sommige ouders zijn boos, ze hebben een aantal mailtjes gestuurd, maar deze zijn niet beantwoord. We dienen een procedure aan te geven hoe op deze mailtjes gereageerd dient te worden. Oudergeleding :  de mail aan de MR (medezeggenschapsraad@bs-heydonck.nl) staat doorgeschakeld naar het adres van de secretaris. De ontvangen mailtjes worden beantwoord dat de mail is ontvangen in wordt opgepakt. Het mailtje wordt doorgestuurd naar de betreffende persoon die het op kan pakken.

Overleg MR-leden

1.     Kort doornemen actielijst _

2.     Ingekomen post _

3.     Ingebrachte stukken door MR leden Begroting: Oudergeleding : het geld voor de MR, daar staat € 400-500 voor. Oudergeleding : we dienen het wel reëel te maken, niet uitgaan van 2-3-4 jaar geleden. Lerarengeleding : inderdaad, we moeten af van het oude systeem. Oudergeleding : let op, een opleiding van € 1.000 krijgen we dan dus niet, als het niet begroot is. Lerarengeleding : leerkrachten krijgen geen scholing voor de MR, is het voor ouders wel nodig? Lerarengeleding : kosten abonnementen checken, kosten abonnementen kwartaalblad checken (wordt gecheckt via GMR), Onvoorziene kosten bijvoorbeeld € 150 voor opnemen, jaarboek; is het van toepassing, zo ja dan is 1 stuks genoeg, is € 40. Oudergeleding/Lerarengeleding : voorzien waar we recht op hebben, niet meer Oudergeleding : graag altijd reageren op mails met betrekking tot de MR.

4.     GMR _

5.     Commissies (vooraf ingebracht door commissieleden) _

6.     Rondvraag Oudergeleding : ik heb jullie de uitleg gestuurd over de dropbox. Kijk hier naar indien je vragen hebt, hoor ik het graag. Lerarengeleding : op 01-02-2013 is er een open dag. Ik neem dit wel op me met betrekking tot de MR. Ideeën ontvang ik graag van jullie. Ik stuur een mail in overleg met lerarengeleding. Oudergeleding staat ook in de stand.