Home   Notulen 17-04 2013

Notulen 17-04 2013

Notulen MR vergadering                                     

                                                                                                                                
Aan              :Leden MR de Heydonck
Datum          : 17 april 2013
Locatie        : Heydonck Naastenbest
Tijd             : 20.00 uur – 22.00 uur

Aanwezig     : Esther, Monique, Samad, Sharon, Theo
Afwezig       : Eric, Nico, Nicole, Paul, Ton

Welkom

Bespreken verslag 12-03-2013
Het verslag van 12-03-2013 is akkoord, het mag wel ingekort worden.

Overleg met directie
Zie punten hieronder.

Ingezonden punten:

MR-reglement
Komt Ton de volgende keer op terug.

Update formatie
De formatie is nog niet rond. Een en ander wordt nog met de intern begeleiders besproken. Nadere informatie volgt.

Zorgplan
Wordt in de volgende vergadering besproken.

Verkeersouder
Op Heuveleind is een verkeersouder nodig. Actie wordt ondernomen om te kijken wat de taken precies zijn en dan wordt de verkeersouders geworven.

Brabants Veiligheidslabel
De MR dient twee maal per jaar het onderwerp ‘Brabants Veiligheidslabel’ te bespreken. Dit heeft betrekking op het verkeer, onder andere rond de school.

Meer informatie op website
Wordt de volgende keer besproken.

MR-verkiezing
Zijn er aanmeldingen ontvangen? Mail naar Verkiezingscommissie sturen met de vraag wat nu te doen.

Resultaten Risico Inventarisatie & Evaluatie
Monique heeft de RI&E uitgevoerd en in een rapport samengebracht. Het vervolg, het tevredenheidsonderzoek onder leerkrachten, volgt nog.

GMR
Stand van zaken met betrekking tot de krimp is ook in de GMR een punt wat steeds op de agenda staat.

De volgende MR-vergadering staat gepland op 04-06-2013 en wordt gehouden op locatie Naastenbest.