Home   Notulen 04-06 2013

Notulen 04-06 2013

 

Notulen MR vergadering

Aan              : Leden MR de Heydonck
Datum          : 4 juni 2013
Locatie        : Heydonck Naastenbest
Tijd             : 20.00 uur – 22.00 uur

Aanwezig     : Eric, Esther, Nico, Nicole, Paul, Samad, Theo, Ton

Afwezig       : Sharon

Welkom

Bespreken verslag 17-04-2013
Het verslag van 17-04-2013 is akkoord.

Overleg met directie
Zie punten hieronder.

Ingezonden punten:

MR-reglement
Volgens de informatie die door de directie is ontvangen, kan het GMR-reglement gebruikt worden binnen de MR. Volgens de oudergeleding klopt dit niet. Een en ander wordt gecheckt bij het college van bestuur van Stichting Best Onderwijs.

Update formatie
Op 6 en 10 juni staan er informatieavonden gepland voor de ouders van de kinderen waarvoor het een en ander gaat veranderen. Overige ouders worden geïnformeerd via een nieuwsbrief, na de geplande informatieavonden.
De ontvangen reactie van ouders worden beantwoord.

Zorgplan
Wordt in de volgende vergadering besproken.

Meer informatie op website
Er wordt gewerkt om de website beter up to date te maken. Daarbij wordt ook gekeken welke informatie er op dit moment nog ontbreekt.

MR-verkiezing
Er zijn geen aanmeldingen ontvangen naast die van Yvonne die zich aanmeldt indien er geen andere kandidaten zijn. Hierbij zijn Yvonne en Paul weer benoemd.

Communicatie feestweek
Graag volgende keer meer aandacht aan de communicatie rond de feestweek. Nu was alles op het laatste moment en niet altijd even duidelijk. Dit maakt dat iets wat heel leuk kan zijn een nare bijsmaak krijgt, en dat is natuurlijk niet de bedoeling.

GMR
Stand van zaken met betrekking tot de krimp is ook in de GMR een punt wat steeds op de agenda staat.
De volgende MR-vergadering staat gepland op 03-09-2013 en wordt gehouden op locatie Naastenbest.