Home   Groepen

Groepen

Onze school is zo ingericht dat in elke groep kinderen dagelijks zelfstandig aan het werk zijn. De leerlingen gaan regelmatig zelfstandig aan de slag zodat de leerkracht gerichte hulp kan bieden aan alle kinderen. Dit bevordert de zelfstandigheid en biedt mogelijkheden tot differentiatie. De leerkracht kan kinderen individueel helpen of ondersteunt kleine groepen. Op deze manier sluit ons onderwijs meer aan bij de ontwikkelingen van de individuele kinderen.

Wij hanteren het CITO-leerlingvolgsysteem dat gecoördineerd wordt door de intern begeleiders. In de zorginrichting zijn de taken van intern begeleider en leerkrachten uitgewerkt. Tevens ligt hier beschreven hoe en wanneer ouders worden ingelicht en ingeschakeld. Wij beschikken over een goed geoutilleerde orthotheek.

De computer wordt ingezet voor differentiatie, training, zorgverbreding en communicatie.

Kwaliteitsverbetering realiseren we door op gezette tijden landelijk genormeerde toetsen af te nemen en observaties te doen. Over de resultaten hiervan is regelmatig overleg tussen de intern begeleider en leerkracht en tussen leerkrachten onderling. Samenwerking en werken aan de doorgaande lijn zijn belangrijke voorwaarden voor onze onderwijskwaliteit.